تنها ۲۱ قلم دارو در کشور با کمبود مواجه است

تنها ۲۱ قلم دارو در کشور با کمبود مواجه است

شیراز – معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کمبود دارو در کشور را بسیار اندک توصیف و خاطرنشان کرد که از مجموع ۳ هزار و ۶۰۰ قلم دارو، تنها در ۲۱ قلم دارو با کمبود مواجه هستیم.