طرح« تاپ » برای بخش خصوصی فرصت است

طرح« تاپ » برای بخش خصوصی فرصت است

شیراز – عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس گفت: طرح«تاپ»محدودیت نیست بلکه یک فرصت مغتنم برای بخش خصوصی است تا از مزیت های مختلف از جمله حضور استاد دانشگاه در محیط صنعت استفاده شود.